Oriental – Japanese

MISO LIGHT/WHITE (CHL) 1KG HIKARI
JPNMIS01

MISO DARK/RED (CHL) 1KG
JPNMIS02

SWEET MISO KYOFU SHIRO (CHL) 500G HANAMARUKI
JPNMIS09

oriental-japanese-min